Pravne usluge

Posvećen i jedinstven pristup svakom klijentu

Više od dvadeset godina uspešnog bavljenja advokaturom, uz prethodno iskustvo na pravnim poslovima u privredi i dobru akademsku podlogu stečenu na priznatim visokoškolskim ustanovama, kao i objavljeni stručni radovi, garancija su kvaliteta usluga ove kancelarije.

Profesionalan pristup klijentima razlog je zbog kojeg pored domaćih i mnoge renomirane strane kompanije koje posluju u Srbiji koriste naš pravni konsalting.

Kompletne usluge kancelarija vrši kako na srpskom, tako i na nemačkom i engleskom jeziku.

Obezbeđujemo prevode svih dokumenata na više jezika od strane stalno angažovanih sudskih prevodilaca.

Nalazimo se na listi advokatskih kancelarija preporučenih od strane Ambasade Republike Nemačke u Beogradu.

 

Privredno i korporativno pravo

Privredno pravo predstavlja posebnu granu privrede i odnosi se na skup pravnih normi koje uređjuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrednosti. Ukoliko registrujete novu firmu, kupujete drugu ili gasite postojeću, tu smo da Vam obezbedimo kompletnu pravnu podršku.

Radno pravo

Bilo da ste zaposleni ili poslodavac, pravni okvir za radne odnose predstavlja Zakon o radu, čije ćemo Vam tumačenje i praktičnu primenu obezbediti na osnovu dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti.

Ugovori sa inostranim elementom

Ugovori u kojima je jedna od ugovornih strana strano fizičko ili pravno lice često podležu stranim zakonodavstvima ili međunarodnim normama. Mi učestvujemo u kreiranju takvih ugovora na način da najbolje štitimo Vaše pravne i poslovne interese.

Trgovinsko pravo

Lex mercatoria, ili pravo trgovaca, predstavlja deo privrednog prava. Zasniva se na anglosaksonskom pravu i predstavlja sistem prilagođene prakse, koji danas funkcioniše kao međunarodno trgovinsko pravo. Služi unapređenju i olakšanju internacionalne trgovine, kao skup principa i pravila primenljivih na tipične trgovačke odnose.

Zaštita pravnih interesa u inostranstvu

Ukoliko Vam predstoji postupak u inostranstvu i potrebna Vam je pravna podrška radi ostvarenja Vaših legitimnih ciljeva, pobrinućemo se da dobijete najviši nivo zaštite pred inostranim organima i sudovima. U ovakvim postupcima, tamo gde je to moguće, zastupaćemo Vas sami, a ako se radi o postupku pred sudom, uz naše posredstvo zastupaće Vas jedna od naših korespodentnih advokatskih kancelarija u datoj državi.

Porodično i nasledno pravo

Porodično pravo uređuje odnose u porodici i dejstva i posledice nastanka i prestanka braka, vanbračne zajednice, rođenja i usvojenja deteta, te odnose starateljstva.
Nasledno pravo je sistem propisa koji reguliše nasledno pravne odnose - prelazak imovine sa ostavioca, posle njegove smrti, na naslednike.

Zastupanje u sudskim i drugim postupcima

Predstoji li Vam postupak koji sami inicirate ili ste u poziciji da u njemu morate da učestvujete kao tužena strana, nije preporučljivo da štite svoje interese bez stručne pomoći. Pre upuštanja u postupak koji sa sobom nosi određene rizike i troškove, dobićete prethodnu procenu njegove uspešnosti.

Nekretnine

Kupoprodaja, poklon, hipoteka, ustanovljavanje prava doživotnog plodouživanja, ugovori o doživotnom izdržavanju i drugi načini raspolaganja nepokretnostima i pravima na njima. Kada je u pitanju Vaša imovina velike vrednosti, potreban Vam je savet i podrška iskusnog profesionalca.

Pozovite:

+381 21 422 574

+ 381 64 2 000 888

ili

Zatražite besplatnu konsultaciju